0
Parseurope اقامت تجاری اروپا ویزای شینگن

این نوشته در سال میلادی 2017 نوشته شده است ولی بجز پاراگراف اول آن بقیه نوشته همچنان اعتبار دارد. در صورت اجرای این معاهده از میزان نفوذ لهستان در اتحادیه اروپا کاسته

Comments